(۱۰)
مسجد در جامعه اسلامی از دیدگاه آیات و روایات

امیری، ثریا

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: مهریزی، مهدی
استاد مشاور: عابدی، احمد
۱۳۸۰
۲۲۱صفحه
كلید واژه : روایت / قرآن / اسلام / جامعه اسلامی / مسجد

چكیده : واژه مسجد ، اسم مكان از فعل سجد ، یسجد به معنای جایگاه سجده و محل عبادتست. و در اهمیت آن همین بس كه پیامبر اكرم(ص) آن را در ردیف قرآن و عترت بیان فرموده است.در قرآن كریم از مسجد تحت عنوان بیت الله و خانه خدا نام برده شده است و در احادیث و روایات اسلامی ، نیز مساجد به عنوان خانه های خدا در روی زمین ذكر شده اند. مساجد مسلمین دارای متعلقاتی نظیر محراب ، منیر، ماذنه ، گنبد می باشد كه هنرمندان مسلمان آن را در قالب معماری اسلامی ، با شكوه تمام به نمایش می گذارند.اولین مسجد رسمی مسلمانان، مسجد قبا بود كه بدست آنان در مدینه ساخته شد.پیش از ظهور اسلام،بر روی زمین دو مسجد مهم و با عظمت مسجدالحرام و مسجدالاقصی وجود داشته است. همزمان با ظهور اسلام ، اقوام و ملل گوناگون جهان آن روز بر حسب دیانتهایی كه داشته اند ، دارای معابد و پرستشگاههایی بودند كه هیچكدام از آنها نه از نظر شكل و ساختمان ظاهری و نه از نظر عملكرد ، مشابهتی با مساجد مسلمین نداشته اند.در صدر اسلام ، مسجد هم محل خواندن نماز جماعت و دعا و طلب استغفار بود و هم مدرسه تعلیم و تربیت و خودسازی . هم مركز قضاوت و دادگستری بود و هم دانشگاه نظامی و محل فراگرفتن درس جهاد و شهادت طلبی در راه پیشرفت اسلام. امروزه نیز باید كاركردهای مختلفی را كه مسجد در صدر اسلام در جامعه اسلامی داشته ، دوباره احیا كنیم و نقش همه جانبه مسجد را در جامعه اسلامی بیش از پیش پرفروغ گردانیم.