(۱)
زيبايي و جمال از ديدگاه قرآن و سنت

حاجيان، اسماعيل

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سيد محمدباقر
۱۳۷۶

موضوع پايان‏نامه حاضر ديدگاه قرآن و معصومين (ع) درباره زيبايى و هنر است و مباحث آن عبارتند از: جمال الهى، جلوه جمال در هستى و طبيعت، جمال‏انسانى، جلوه‏هاى جمال در بهشت، جمال معنوى ‏بهشت، تزين و تجمل، اشاره کوتاهى به هنر.