(۱)
الگوها و اسوه‌های جوانان در کتاب و سنت

نادری شاهرودی، محمد

سطح: ۴ حوزه، رشته علوم قرآن
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین عابدی، احمد
استاد داوران: حجت الاسلام و المسلمین خاتمی و حجت الاسلام و المسلمین نبوی
۱۳۸۰
۲۶۰ ص

رسالۀحاضر از دو بخش اصلی فراهم آمده که بخش اول آن در پنج فصل مباحثی همانند: واژه شناسی جوان، معنای تربیت، روش‌ها و اهداف تربیتی در اسلام را مطرح کرده است. در بخش دوم که حاوی پنج فصل است، الگوهای اخلاقی، علمی و تربیتی معرفی و از پیامبران و پیروان، اسوه‌های ایثار، تعلیم و تربیت و الگوهایی از زنان تاریخ یاد شده است.