(۳)
جوان از دیدگاه قرآن و حدیث

اسماعیلی، شهلا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: تاجری‏ نسب، غلامحسین
۱۳۷۹

این پایان‏ نامه در سه بخش با این موضوعات تنظیم و به نگارش درآمده ‏است: بخش اول، شناخت شخصیت فردی و فرهنگی: کلیات، شخصیت جوان و بالندگی دوران جوانی، دین و تربیت؛ شناخت شخصیت اجتماعی: جوان و خانواده، جوان و مدرسه، جوان و دوستان، جوان و جامعه و حکومت؛ بخش سوم، عوامل مختلف در جهت کمال و موفقیت: عوامل کمال و موفقیت، کسب علم و معرفت، اهتمام در کسب کمالات انسانی، همیاری جوان، تقویت ارتباط با خدا.