(۴)
سیمای جوانان از دیدگاه قرآن و روایات

فرهادی، زهرا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
استاد راهنما: آشتیانی، محمدرضا
۱۳۷۹

مباحث اصلی این پژوهش در پنج بخش با این موضوعات تنظیم و نگارش یافته ‏است: بخش اول، موقعیت جوانان از دیدگاه قرآن و عترت و روان‏شناسان: فرصت‏های جوانی در روایات و قرآن و ارزش جوانی در کلام اولیای گرامی اسلام، بلوغ و نقش آن در جوانان از نظر احادیث و روان‏شناسان؛ بخش دوم، روان‏شناسی جوانان بر اساس قرآن و روایات و نظر روان‏شناسان در زمینه‏یِ فطرت، عقل، اندیشه، عواطف و احساسات، غرائز و شهوات،...؛ بخش سوم، نیازهای جوانان از دیدگاه قرآن و اولیای گرامی اسلام: نیازهای عقیدتی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی؛ بخش چهارم، ویژگی‏های جوانان از منظر قرآن و عترت و روانشناسی: احساس مذهبی جوان، تشخص‏ طلبی و تفوّق‏ خواهی، جوان و استقلال‏ طلبی، جوان و عزت ‏نفس؛ بخش پنجم، تعلیم و تربیت جوانان با تکیه بر قرآن و احادیث و گفتار دانشمندان: انواع تربیت، شیوه‏هایِ تربیت در قرآن و حدیث.