(۲)
مديريت از ديدگاه قرآن و سنت

تاکى، حبيب‏الله

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: همامى، عباس
۱۳۷۹

اين پايان‏نامه از دوازده فصل با اين عنوان‏ها تشکيل يافته ‏است: فصل اول: مديريت در لغت و اصطلاح؛ فصل دوم: تاريخچه‏ىِ مديريت؛ فصل سوم، مکاتب علمى مديريت: مديريت علمى تيلور، جامعيت تعاليم اسلام در زبان روايات، آيا تعاليم اسلام بيانگر مديريت است؟؛ فصل چهارم، ضرورت وجود مديريت و رهبرى؛ فصل پنجم، واژگان بيانگر مديرت و رهبرى در اسلام؛ فصل ششم، مديريت منابع انسانى؛ فصل هفتم، ويژگى مديران از ديدگاه اسلام؛ فصل هشتم، برخى از وظايف مديران؛ فصل نهم، ارتباطات و ادراک در مديريت اسلامى؛ فصل دهم، نظرها و ارزشيابى در مديريت؛ فصل يازدهم: انسان‏شناسى و مديريت؛ فصل دوازدهم، آفات مديريت از ديدگاه اسلام: رياست‏طلبى، تملق و چاپلوسى، انتقادپذير نبودن، تقدم رابطه بر ضابطه، منت نهادن، استبداد و خودکامگى، رشوه.