(۳)
مشاركت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن و حدیث

جلالی‌كندری، سهیلا

دكتری الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس ، دانشكده علوم انسانی
به راهنمائی : مهدوی‌راد، محمدعلی
۱۳۷۹
۲۸۲ صفحه
كلید واژه : مشاركت اجتماعی / زن / قرآن / حدیث

چكیده : جامعه انسانی فراهم آمده از انسانهاست و زن نیمی از پیكره‌ی جامعه‌ی انسانی را تشكیل می‌دهد. اما از دیدگاه اسلام زن تا چه اندازه در جامعه زمینه‌ی نقش‌آفرینی دارد و محدوده مشاركت اجتماعی زنان و حضور عینی آنان در جامعه تا كجاست ؟ آیا مرد می‌تواند همسر خویش را از مشاركت در امور مختلف اجتماعی باز دارد؟ با اینكه موضوع مشاركت اجتماعی از اهمیت ویژه برخوردار است ، اما با نگاه همه جانبه و دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است . ما مسئله را از زاویه‌ی عقل، قرآن و حدیث بررسی كرده‌ایم و در نهایت به نقد نظرات مخالف پرداخته‌ایم. در این پژوهش به نتایج اساسی ذیل دست یافته‌ایم. -۱ عقل مشاركت همه جانبه‌ی زنان را تائید می‌كند. -۲ قرآن و حدیث هماره زن و مرد را دارای هویت واحدی می‌شمرد كه هر دو به یكسان قابلیت استكمال و رشد دارند. -۳ زنان از دو جنبه انسانی و مونث بودن برخوردارند. شریعت اسلامی در روابط اجتماعی بر بعد انسانی تكیه دارد و آن را قابل تفكیك از زنانگی محض می‌داند. و به منظور تفكیك این دو، در هنگام حضور در جامعه رعایت آدابی را برای زن و مرد مقرر كرده است . -۴ هر انسانی كه از لحاظ علمی و عملی و جسمی توانایی لازم برای به عهده گرفتن مناصب مختلف را داشته باشد، می‌تواند به این امور بپردازد و اسلام تفاوتی بین زن و مرد در این امور قائل نشده است .