(۴)
بررسی جایگاه اجتماعی زن معاصر با تکیه بر آیات و روایات

امامی میبدی، رضوان

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: فتاحی زاده، فتحیّه
سال دفاع : ۱۳۸۵-۰۵-۱۰
تعداد صفحات : ۳۲۵
کلید واژه: زن معاصر، جایگاه اجتماعی زن، مشارکت اجتماعی زن،نظام اجتماعی اسلام، نقش زنان

چکیده: بررسی جایگاه مطلوب زنان و میزان مشارکت اجتماعی آنان از دیدگاه قوانین اجتماعی اسلام است. در این رساله که در پنج فصل تدوین یافته است سعی گردیده جایگاه کنونی اجتماعی زنان با جایگاه اجتماعی واقعی آنان در نظام اجتماعی اسلام با هم مقایسه شده و چالشهایی که زنان دراین زمینه با آن روبرو هستند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نگارنده ضمن نگاهی تاریخی به میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع اسلامی به ویژه در عصر معصومین (علیهم السلام) به این نتیجه می رسد که علی رغم پیشرفت در اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی هنوز هم زنان با جایگاه واقعی اجتماعی خویش که منطبق با موازین اسلامی باشد، فاصله فراوانی دارد. وی برای برون رفت از این چالش راهکارهایی ارایه نموده است . معرفی بایدهای دینی و درونی کردن ارزشهای آن در جامعه، شناساندن نبایدهای دینی که در جامعه عینیّت یافته اند و برنامه ریزی جهت زدودن آنها از جامعه و شناسایی عوامل بدبینی نسبت به احکام اسلام و برنامه ریزی اصولی، جهت رفع آن از جمله این راهکارهاست.