(۵)
اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث

روزبهانی، مهین

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما : نکونام، جعفر
۱۳۷۸

مباحث اصلی پایان نامۀحاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوی زنان ومردان در گوهر انسانی، حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار برای مردان و زنان ؛ بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان) : نیازمندی‌های خاص زنان، تناسب برخی از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده های بی سرپرست ؛ بخش سوم (اشتغال زنان و وظایف خانوادگی) : اشتغال زنان و وظایف شوهرداری و اشتغال زنان و وظایف تربیت فرزند ؛ بخش چهارم (اشتغال زنان و محیط کار) : آداب حضور زنان در محل کار، مشاغل مناسب با توانایی‌ها و روحیات زنان، مشاغل نا مناسب با توانایی‌ها و روحیات زنان؛ بخش پنجم (فواید اشتغال زنان) : تهذیب اخلاق زنان و بکارگیری نیمی از نیروی کار جامعه ؛ بخش ششم (آفات اشتغال زنان و راه‌های رفع آنها) : فساد اخلاقی و پرده دری، خستگی و کاهش قدرت انجام وظایف خانه .