(۶)
بررسی فعالیت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن مجید و سنت شریف

آساره، ماجده

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: تبرائیان، محمدحسن
۱۳۷۹

تحقیق حاضر از پنج بخش با این موضوعات تشکیل یافته است: بخش اول، بررسی وضعیت اجتماعی زن پیش از اسلام در برخی از جوامع بشری: دو گونه از نظام هایِ حاکم بر جوامع بشری از آغاز تاریخ، منزلت زن در جامعه یِ ایران، منزلت زن در جامعه یِ عربستان؛ بخش دوم، زن در کلام قرآن کریم: خلقت و آفرینش زن از دیدگاه قرآن کریم، حقوق زن در خانواده و جامعه از دیدگاه قرآن کریم، حقوق اقتصادی زن؛ بخش سوم، زنان مشهور در قرآن کریم: زنان اسوه در قرآن کریم، زنان مورد نکوهش قرآن کریم، حضور زنان در فعالیت های اجتماعی در صدر اسلام؛ بخش چهارم، زن در احادیث و روایات: زن در سیره یِ پیامبراسلام(ص)، زنان اسوه از اهل بیت پیامبر(ص)، سایر زنان نام آور در صدر اسلام، احادیث و روایات معصومین(ع) درباره یِ نقش زن، سیمای زن در نهج البلاغه؛ بخش پنجم، تاریخچه ای از فعالیت زنان در جامعه یِ ایران: نقش زنان در دورۀمشروطیت، نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران، دیدگاه های مختلف نسبت به اشتغال زنان.