(۳)
حقوق والدین از دیدگاه قرآن و حدیث

اسلامی جویباری، رمضان

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۸

تحقیق حاضر شامل هفت فصل است: فصل اول، پدر و مادر از دیدگاه آیات قرآن، فصل دوم، وظایف فرزندان قبل از درگذشت والدین؛ فصل سوم، وظایف فرزندان بعد از درگذشت والدین؛ فصل چهارم، حقوق والدین؛ فصل پنجم، درسهایی از تاریخ در احترام و احسان به پدر و مادر؛ فصل ششم، آگاهی مردگان از کار زندگان؛ فصل هفتم، پدر و مادر در سخن بزرگان و اشعار شعرا.