(۴)
حقوق والدین از دیدگاه قرآن وحدیث

رضوی، سید حفیظ الله

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۹

در این پایان‏نامه طی دو فصل به بررسی حقوق والدین از نگاه آیات و روایات پرداخته شده‏است. در فصل اول، آیات مربوط به والدین آمده و شرح شده و در فصل دوم روایات مرتبط به والدین ذیل این عناوین آمده‏است: حقوق والدین، احسان چیست؟ عقوق والدین.