(۷)
روابط متقابل والدین با فرزندان از نظر قرآن و سنت

چراغیان، جهانسوز

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۷

هدف این پایان‏نامه بررسی خط مشی اسلام درخصوص تعلیم و تربیت فرزندان و رابطۀوالدین با فرزندان و وظایف متقابل هر یک نسبت به دیگری‏ است. اهم مباحث این پایان‏نامه عبارتند از: مسؤولیت ‏والدین در تربیت کودک، احیاء شخصیت کودک، هدف‌های تربیت در میان اقوام و ملل، وظایف پدر و مادر از دیدگاه بزرگان دین، احترام به والدین، انواع تنبیه درنظام تربیتی اسلام، وظایف والدین نسبت به فرزندان، تربیت اجتماعی در قرآن، معیار ارزشیابی زن و مرد دراسلام.