(۹)
روابط والدین و فرزندان از نظر قرآن و حدیث

سلیمانی اصل، مصطفی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی
استاد راهنما: قائمی، علی
۱۳۷۷

مباحث این پایان‏نامه عبارتند از: تشکیل خانواده، مسؤولیت پدر و مادر، وظایف والدین در قبال فرزندان‏ از جنبه‏های متعدد، وظایف فرزندان در مقابل والدین و بالاخره عوارض مسامحه در انجام وظایف، چه از ناحیۀ‏والدین و چه از جانب فرزندان.