(۳)
آرامش و طمانینه در قرآن و حدیث

میرزایی‌اصل، ولی‌الله

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی
به راهنمائی : غروی‌نائینی، نهله
۱۳۷۷
۱۲۸ صفحه
كلید واژه : آرامش / قرآن / حدیث / طمانینه

چكیده : آرامش و طمانینه یعنی انسان در عزم و اراده خود استقرار و آرامش داشته و هیچگونه اضطراب و نگرانی به خود راه ندهد. قرآن كریم در میان امواج نگرانیها و اضطرابها ذكر خدا، الا بذكر الله تطمئن القلوب را به عنوان برترین داروی آرام‌بخض و شفا دهنده قلبها معرفی می‌كند و پروردگار آن را از خلوص ایمان و از مواهب بزرگ خود شمرده است ، تمام ناآرامیها و اضطرابها با یاد خدا مهار می‌گردند، ایمان راسخ و محكمی كه از مطالعه ریزه‌كاریها و اسرار شگفت‌انگیز این جهان پهناور سرچشمه می‌گیرد قلبها را لبریز از عشق و نشاط، آرامش و اطمینان می‌كند، انسان در پرتو بندگی خداوند از قید بندگی غیر او آزاد می‌گردد و هنگامی كه با آن وجود لایتناهی آشنا می‌شود همه چیز جز او در نظرش كوچك می‌شود، به همین دلیل هرگز بخاطر از دست دادن چیزی، روح او دستخوش طوفانهای اضطراب و نگرانی نمی‌گردد. در این پژوهش پس از بحثهای مقدماتی، ویژگیهای آرامش ، عوامل و اسباب حصول آرامش و عواملی كه باعث سلب آرامش می‌شوند با استفاده از آیات قرآنی و احادیث مورد بررسی قرار گرفته و قریب بیست عامل جهت حصول آرامش و ده اسباب سلب آرامش بر شمرده است .