(۴)
آموزه هاى روان شناختى در قرآن و حدیث (رشد، انگیزش، هیجان)

دهقانى، محمد جواد

كارشناسى ارشد روان شناسى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: غروى، سید محمد
۱۳۸۲
تعداد صفحات : ۲۶۸
کلید واژه: روان شناسى، رشد، انگیزه، هیجان

چکیده: این رساله، به دنبال كشف آموزه هاى روان شناختى (رشد، انگیزش، و هیجان) در قرآن و سنت، و استخراج نكات و قواعد كلى روان شناختى كه در آنها آمده و یافتن مصادیق صحیح آنها بر طبق جهان بینى اسلامى مى باشد. پایان نامه حاضر، از پنج فصل تشكیل شده است: در فصل اول، كلیات پژوهش ارائه مى شود. در فصل دوم، لغت رشد در قرآن، عوامل مؤثر در رشد، مراحل رشد، و انواع رشد بررسى مى گردد. در فصل سوم، تعریف مفاهیم مربوط به انگیزش، اهمیت انگیزش در زندگى، انگیزه در دوره هاى مختلف زندگى، و انواع انگیزه مورد بحث واقع مى شود. در فصل چهارم، تعریف هیجان، اهمیت هیجانها در زندگى، پاسخهاى فیزیولوژیایى در هیجان، و انواع هیجان مورد بررسى قرار مى گیرد. و در فصل پنجم، نتایج تحقیق، پیشنهادها، محدودیتها، و كاربردهاى پژوهش مطرح مى گردد.