(۷)
بررسی دستیابی به آرامش و طمأنینه در پرتو آیات قرآن و احادیث

حق‏پرست، ولی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما : حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۵

مباحث اصلی این پایان ‏نامه عبارتند از: تعریف‏ لغوی سکینه، اطمینان، طمأنینه، عوامل اضطراب و سکینه در روایات و آیات، درجات نفس شامل نفس‏ اماره، لوامه و مطمئنه. در این پژوهش عوامل ایجادآرامش ایمان، عمل صالح، توکل، عبادت، توبه، اخلاص، یادمرگ، صبر، رضا به قضای الهی، حسن ظن، تدبر در آیات و ... دانسته شده ‏است.