(۸)
بررسی راه های دستیابی به بهداشت روانی از دیدگاه آیات قرآن و احادیث

رحیمی، عبدالرضا

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما: بهشتی، احمد
۱۳۷۵

مباحث این پایان ‏نامه عبارتند از: تعریف بهداشت‏ روانی و بیان هدف آن، معانی واژۀقلب در قرآن، مراتب ‏نفس، تأمین نیازهای جسمی و نقش آن در تأمین‏ بهداشت روانی، تأثیر ازدواج، ورزش و تفریح در بهداشت روانی، تأمین نیازهای روانی چون محبت، امنیت، برتری ‏جویی، پیشرفت، احترام و شناخت ‏محدودیت‌ها و توانایی‌ها در بهداشت روانی، شماری ازبیماری‌های قلب و روان از نظر قرآن، برخی از راه‌های‏ رسیدن به سلامت روان مثل اعتدال، توبه و احساس‏حضور در پیشگاه خداوند، نقش کار و عمل صالح در بهداشت روانی.