(۱۱)
راه و رسم نیل به طمأنینه و آرامش روانی از دیدگاه قرآن و حدیث

نصرالهی، افسانه

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: غفاری، علی اکبر
۱۳۷۸

پژوهش حاضر شامل هشت فصل با این موضوعات است: فصل اول، واژه‏شناسی: بررسی لغوی و اصطلاحی طمأنینه و آرامش روانی؛ فصل دوم، روان‏درمانی در قرآن: رابطه‏ی ایمان و احساس امنیّت، ایمان و احساس وابستگی به گروه؛ فصل سوم، روش قرآن در روان درمانی: ایمان به توحید، تقوی، عبادت، نماز، روزه،...؛ فصل چهارم، تأثیر فضایل اخلاقی در روان انسان: صبر، توبه، توکّل، تفکّر و تدبّر، قناعت؛ فصل پنجم، تأثیر صفات منفی در روان انسان: قساوت قلب، عجب و خودپسندی، خشم و غضب، حسد، وسوسه‏ها یا اندیشه‏های انحرافی، راه‏ها و مجاری نفوذ شیطان در انسان، نکوهش درازآرزویی، مواجهه‏ی مؤمن با خوشی‏ها و ناخوشی‏ها، آرامش در همه حال ویژه‏ی اهل یقین؛ فصل ششم، نمونه‏هایی از آیات قرآن درباره‏ی آرامش: سکینه و ایمان، پیوند دو همسر مایه‏ی آرامش، آرامش در پرتو درود و تشکّر، آرامش در سختی‏ها، شب مایه‏ی آرامش؛ فصل هفتم، مراتب نفس: نفس ملهمه، نفس امّاره، نفس لوّامه، نفس مطمئنّه؛ فصل هشتم، راه وصول به سلامت نفسانی.