(۱۳)
روانشناسی در قرآن و حدیث

اعلائی، زکریا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۹

تحقیق حاضر مشتمل بر سه فصل با این موضوعات است: فصل اول، تعاریف و کلیات: تعاریف و توضیحات، رابطه‏ی روان‏شناسی با اخلاق، کاربرد روان‏شناسی در زندگی، اشاره‏ای گذرا به تاریخچه‏ی روان‏شناسی؛ فصل دوم، شناخت انگیزه‏های رفتاری از دیدگاه قرآن و حدیث: تعریف انگیزه، تعریف و بررسی رفتار، بررسی انگیزه‏های رفتاری، تعارض انگیزه‏ها، غلبه بر انگیزه‏ها، انحراف انگیزه‏ها؛ فصل سوم، انفعال و بازتاب‏ها در قرآن و حدیث: نقش انفعال‏ها، انواع انفعال‏ها، انفعال‏های منفی، انفعال‏های مثبت یا روان‏درمانی.