(۱۵)
عوامل تشویش و تسکین روان از دیدگاه قرآن و حدیث

سروریان، حمیدرضا

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۷

این تحقیق در هفت فصل با این موضوعات تدوین یافته‏است: حزن و اندوه و تشویش روانی: مراد از اندوه و حزن و تشویش، معنای لغوی حزن، معنای حزن در آیات و روایات، انواع حزن، حزن مذموم، عوامل بوجودآورنده حزن مذموم، عوامل نابودکننده حزن مذموم، حزن ممدوح و گونه‏هایی از آن؛ عوامل‏شناختی و تشویش روانی: سوءظن و گونه‏هایی از آن، ترس مذموم و گونه‏های آن؛ عوامل شناختی و تسکین روان: ایمان واقعی، حسن ظن و گونه‏های آن، ترس ممدوح و گونه‏های آن؛ فقدان امکانات مادی و تشویش روانی؛ امکانات مادی و تسکین روانی؛ عوامل رفتاری و تشویش روانی: اعراض از یاد خدا، افسوس‏های دنیایی به جهت بی‏ایمانی و نفاق، چشم داشتن به ثروت کافران؛ عوامل رفتاری و تسکین روانی: یادخدا، تقوا، ارتباط با قرآن، صبر، قیام و هجرت برای خدا، جهاد در راه خدا، همنشینی با مؤمن.