(۲)
تهدیدات روانی و شیوه های مقابله با آن در قرآن روایات

زرگر، علیرضا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: تاجری‏نسب، غلامحسین
۱۳۷۹

این پایان‏نامه در دو بخش با این مباحث تنظیم و نگارش شده‏است: بخش اول، تهدیدات روانی: شیوه‏های فعالیت روانی، ابزارهای فعالیت روانی در جهان معاصر، گروه‏های فعال در جنگ روانی از دید قرآن؛ بخش دوم، شیوه‏های مقابله با تهدیدات روانی در قرآن: (استراتژی قدرت) عامل بازدارنده (، استراتژی اطلاع‏رسانی ) آگاه کردن جامعه (، استراتژی هدایت و تربیت ) واکسینه کردن جامعه.