(۶)
بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث

شریفی، غلام حیدر

كارشناسی ارشد علوم قرآن
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: محامی، مصطفی
۱۳۸۶
تعداد صفحات : ۱۴۳
کلید واژه: بدعت، سنت، خرافات

در این رساله ابتدا تعریفی از بدعت از منظر شیعه و سنی ارایه شده آنگاه اقسام بدعت از قبیل بدعت عبادی، فقهی، بدعت‌‌های واجب، عادی، مستحب، مباح و حرام و... از دیدگاه اهل سنت بیان شده و دیدگاه علماء فریقین درباره معیارها و مصادیق بدعت شرح می‌گردد. نویسنده معتقد است كه از نگاه شیعه همه بدعت‌‌ها حرام است و تقسیم بدعت به واجب و مستحب و حرام وجهی ندارد. در ادامه پیامدهای بدعت بیان می‌گردد و سیر تاریخی از مقوله بدعت در اسلام، یهود و مسیحیت ارایه می‌شود.