(۸)
خشونت و مدارا در اسلام

عابدى، مریم

مقطع سطح ۳ حوزه علمیه گرایش تبلیغ
جامعة الزهراء (علیها السلام)
استاد راهنما: طرقى اردكانى، مجید
۱۳۸۱
تعداد صفحات : ۱۱۳
کلید واژه: خشونت، مدارا، اسلام، اعتدال، اهل بیت(علیهم السلام.

چکیده: در میان ادیان آسمانى و توحیدى، تنها اسلام منادى اعتدال و میانه روى است و در آیات و روایات هم صحبت از مدارا است؛ مداراى منطقى و مستدل كه شامل جدال احسن همراه با سعه صدر، اخلاق نیكو، ترك دشنام به رقیب، تحمل یكدیگر، احترام به اصول و عقاید مخالفان مى باشد و هم صحبت از امر به معروف و نهى از منكر، اصل تبرّى، احكام جهاد، حدود، قصاص، و دیات مى باشد.
این رساله، در چهار بخش ترتیب یافته است:
در بخش اول، كلیات پژوهش ارائه مى گردد. در بخش دوم، مبانى نظرى (مبناى هستى شناختى، مبناى معرفت شناختى، و مبناى انسان گرایى) و مبانى عملى (امكان یا عدم امكان مدارا و خشونت مطلق) مورد بحث واقع مى شود. در بخش سوم، آیات مربوط به مدارا و خشونت مورد بررسى قرار مى گیرد. و در بخش چهارم، مدارا و عدم مدارا در سیره معصومین(علیهم السلام) و مسلمین بررسى مى گردد.