(۱۶)
حدود آزادی در قرآن و حدیث

غیوران، مولود

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: معارف، مجید
۱۳۷۹

این پایان‏نامه در چهار بخش با این موضوعات حدود آزادى را در قرآن و حدیث مورد بحث و بررسى قرار داده‏است: بخش اول، مباحث مقدماتى: معناى لغوى و اصطلاحى آزادى، مبدأ پیدایش مباحث آزادى و مصادیق آن، ضرورت تعریف آزادى، آثار شناخت آزادى؛ بخش دوم، بررسى منشاء و مبانى آزادى و حدود آن: فلسفه و منشاء آزادى و حدود آن، مرجع تبیین آزادى و تعیین حدود آن، جایگاه آزادى انسان، اصول و مبانى تعیین حدود آزادى؛ بخش سوم، بررسى ابعاد گوناگون آزادى: آزادى محدود و نامحدود، آزادى فردى و اجتماعى؛ بخش چهارم: رابطه‏ىِ آزادى با دیگر مفاهیم اجتماعى و اعتقادى.