(۵)
مبانی الزام سیاسی درمدینه محمد(ص)؛ الگوی اصیل جامعه سیاسی اسلامی

جعفری، سیاوش

دكتری حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی
به راهنمایی: امجد، محمد
۱۳۸۱
۲۷۸صفحه
كلید واژه : محمد(ص)، پیامبر اسلام / جامعه اسلامی / سیاست / مدینه

چكیده : تاریخ اندیشه سیاسی به یك اعتبار كاوشی نظری برای یافتن پاسخی مناسب به یك پرسش اساسی بوده است، چرا مردم باید از دولت اطاعت كنند ؟ و به عبارت دیگر منشا هستی و مشروعیت دولت چیست و مردم چگونه و چرا به قوانین و دستورهای دولت گردن می نهند و یا در واقع باید گردن بنهند. چنین پرسشی دراندیشه كلاسیك و مدرن غربی همواره مطرح بوده ، اما درتفكر فلسفی و سیاسی اسلامی بندرت مدنظر بوده است. مبادی تاسیس تعهد و الزام سیاسی در مدینه النبی (ص) به عنوان الگوی اصیل یا نخستین جامعه سیاسی اسلامی بیعت های عقبه بود كه در واقع بر مبنای اراده های آزاد و توافق پیامبر (ص) و نمایندگان مردم منعقد شد و این امر نشان می دهد كه : اولا: پیمان با قرارداد عقبه مقدم بر تاسیس جامعه سیاسی مدینه و منشا تكوینی آن بود. ثانیا: منشا ریشه های اقتدار و هرگونه سلطه سیاسی در هر جامعه سیاسی اسلامی توافق و رضایت است و نه اجبار یا زور. ثالثا: مدینه النبی یك الگوی تاریخی است كه بر پایه آن می توان جوامع سیاسی اسلامی بعدی را مورد ارزیابی یا قضاوت قرار داد.