(۶)
دستورات اخلاقی امیرالمومنین علی (ع) به كارگزاران

دنبلی، مهرناز

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: نجارزادگان، فتح الله
استاد مشاور: نقی پور، ولی الله
۱۳۸۱
۲۰۵صفحه
كلید واژه : علی بن ابیطالب(ع)، امام اول / آموزش / دستورالعمل / اخلاق / سیاست / كارگزار حكومتی /

چكیده : رساله مورد بحث در بردارنده رهنمودهای ارجمند اخلاقی و رفتاری امیر مومنان علی (ع) به كارگزاران مختلف حكومتشان می باشد. رهنمودهای امام در مورد اخلاق كارگزاران ریشه در فرهنگ قرآنی و سیره نبوی و در پی ادامه راه وهدف بعثت پیامبر اكرم (ص) (كه تكمیل اخلاق است) می باشد.