(۱۳)
جایگاه بیعت در روایات شیعه (با تکیه بر نهج البلاغه)

رمضانى، غلامحسین

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیرحى
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین مهریزى
۱۳۸۱

تحقیق حاضر در یک مقدمه، سه بخش و یک خاتمۀسامان ‏یافته که در بخش نخست آن، مفاهیم لغوى، اصطلاحى و تقسیم‏هاى مشهور بیعت در فرهنگ اسلامى بررسى شده است. بخش میانى، جایگاه بیعت را در روایات بیان کرده و بخش پایانى، مسألۀبیعت و مشروعیت را در اندیشۀسیاسى شیعه برکاویده است. پژوهنده از مجموعۀمطالب چنین نتیجه گرفته است: بیعت مشروعیت به وجود نمى‏آورد بلکه باعث کارآمدى حکومت مشروع است.