(۱۴)
رابطۀ فرد و دولت از دیدگاه نهج البلاغه

کنعانى، طاهره

کارشناسى علوم سیاسى
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین میراحمدى‌، منصور
استاد مشاور: شریعتمدار، سید محمدرضا

پژوهش حاضر به بررسى رابطۀفرد و دولت از دیدگاه نهج البلاغه مى‌پردازد. امام على (ع) این رابطه را متقابل مى‌دانند؛ از این رو فرد یعنى مردم در قبال دولت، وظایف و حقوقى دارند و دولت نیز در برابر مردم، وظایف و حقوقى دارد. در این راستا امام على بر این نکته تأکید مى‌کنند که مردم و دولت باید حقوق و وظایف خود را بشناسند و پاسدار آن باشند. مردم با حمایت و انتقاد از دولت و امر به معروف و نهى از منکر حاکمان، مشارکت فعالانه در دولت داشته باشند. در مقابل دولت و زمامداران نیز باید خدمت‌گزار مردم باشند و امنیت، عدالت، تربیت و رفاه را براى مردم ایجاد کنند. روشن است که حقوق متقابل از رابطۀمتقابل نشأت مى گیرد.