(۱۷)
عوامل و ریشه‌های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث

شکوهى، على اجزإ

معارف قرآنى
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین سجادى زاده، سید على
۱۳۸۱

این جستار داراى سه فصل است که در فصل اول و دوم آن، مفهوم دین و حضور آن در عرصه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى بررسى شده است. فصل سوم که به بیان ریشه‌ها و عوامل دین‌گریزى پرداخته از نادارى، آلودگى‌هاى اخلاقى ـ اجتماعی ریا، شخصیت‌گرایى، عمل‌کرد نادرست برخى متولیان امور دینى، خشونت‌هاى منتسب به دین، شیوه‌هاى ناکارآمد در تبلیغ دین، و پاره‌اى عوامل دیگر نام برده است.