(۴)
بررسی نقاط ضعف انسان از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت (ع) با نگاهی به دیدگاه‌های دانشمندان غربی

منتظرین، منصوره

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: همامی، عباس
۱۳۷۹

این تحقیق مشتمل بر سه بخش با این عنوان‌هاست: بخش اول، ماهیت انسان: ماهیت انسان از دیدگاه‌هی فلسفی، دیدگاه بدسرشت بودن ذاتی انسان، دیدگاه نیک‌سرشت بودن فطری انسان، دیدگاه نه بد و نه خوب بودن ذاتی انسان، ماهیت انسان از دیدگاه روان‌کاوی، ماهیت انسان از نگاه دانشمندانی مانند فروید، آدلر، یونگ، و اسلام،...؛ بخش دوم، ویژگى‌هی مذموم انسان در قرآن و روایات: کفر، مجادله‌گری، حرص، ضعف، عجله، بخل، جهل، ظلم، خصومت، غفلت، طغیان، یأس، نقض عهد، ریا، خسران، کبر، عجب،...؛ بخش سوم، راه‌کارهی کلی اصلاح صفات مذموم: تربیت زیربنی تکامل جامعه، شناخت نفس، نفس انسان از دیدگاه بزرگان، کرامت و عزت نفس، عواملی که موجب فساد نفس‌اند، مجاهده با نفس از نظر علمی اخلاق.