(۵)
بررسی نقش خودشناسی از دیدگاه قرآن و عترت

اکبرزاده، منیژه

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما: گرجیان، محمد مهدی
۱۳۷۷

در این پایان‌نامه، بر اساس حدیث نبوی »من عرف نفسه فقد عرف ربه« نقش خودشناسی در خداشناسی بررسی شده و اهم مباحث آن به این قرار است: شناخت و امکان و ابزارها و موانع و شرایط آن، خودشناسی و انواع و اهداف و اهّمّیت و اسباب و موانع و فواید آن، خداجویی و خداشناسی و انگیزه‌ها و راهها و حدود و آثار آن، خودفراموشی و علل و عواقب آن، خدا فراموشی و علل و آثار آن