(۹)
عامل سقوط و انحطاط انسان ها از دیدگاه قرآن و حدیث

بهروزى‌نژاد، علی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
۱۳۷۶

این پایان‌نامه از دو بخش تشکیل شده ‌است: دربخش اول تحت عنوان عوامل فردی سقوط از عدم‌ شناخت نفس، عدم شناخت راه‌هی نفوذ شیطان به دل، لغزشهی فکری، شهوات و صفات رذیله سخن ‌رفته ‌است و در بخش دوم با عنوان عوامل اجتماعى‌ سقوط از زمامداران فاسد، ترک فضائل، بینش‌هی ‌نادرست بحث شده ‌است.