(۱)
پیامبر اُمّی و پاسخ به شبهات

کاوندی، علیرضا

کارشناسی ارشد علوم حدیث (گرایش کلام و عقاید)
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: فعّالی، محمدتقی
استاد مشاور: بیابانی اسکوئی، محمد
۱۳۸۵
۲۴۱ ص

آیا پیامبر(ص) بر خواندن و نوشتن توانا بوده یا نه؟ آیا این توانایی در تمام دوران زندگی ایشان جریان داشته؟ و آیا پیامبر(ص) در طول حیات شریف خود چیزی خوانده یا نوشته؟ پرسش‌هایی است که نگارنده بر آن است تا با مشخص کردن معنا و مفهوم اُمّی بودن پیامبر(ص) در فصول چهارگانۀ رسالۀ خود به آنها پاسخ دهد.
وی نخست برای روشن شدن بحث به معناشناسی و ریشه‌یابی لفظ اُمّی در کتب و معاجم لغوی پرداخته و سپس معنای اصطلاحی آن را بیان داشته است.
در فصل دوم این واژه را در آیات و روایات تفحص کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده و در این زمینه سخنان و اظهار نظرات اهل نظر را نیز آورده است.
فصل سوم دربارۀ نظریات و دیدگاه‌ها در مورد این واژه است که نگارنده سه نظریه راجع به معنای اصطلاحی «اُمّی» بیان و به نقد و بررسی این سه نظریه می‌پردازد.
و بالاخره در فصل چهارم شبهات مربوط به وحیانی بودن قرآن و درس ناخوانده بودن پیامبر (ص) که شامل شش شبهه است، به همراه شهادت خاورشناسان معروف بر وحیانی بودن قرآن بیان شده و با یک نتیجه‌گیری کلّی رساله به اتمام رسیده است.