(۳)
خاتمیت در اسلام (قرآن و حدیث)

حاجى احمدى دارانى، محمود

کارشناسى ارشد الهیات‏ و معارف اسلامى
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: بهشتى، احمد
۱۳۷۳

این پایان‏نامه سه بخش دارد. در بخش اول با عنوان‏ اسلام دین الهى از ضرورت ارسال انبیاء، دعوت انبیاء به ‏عنوان دعوتى واحد، دعوت انبیاء به عنوان دعوتى ‏متکامل بحث شده ‏است. در بخش دوم تحت عنوان ‏اثبات خاتمیت، خاتمیت در آیات قرآن و روایات ‏معصومین (ع) بررسى شده‏ است. بخش سوم با نام تبیین ‏خاتمیت به بررسى رمز ختم نبوت، اکمال دین وخاتمیت و ابعاد مختلف دین اختصاص دارد.