(۶)
وحی از دیدگاه قرآن و حدیث

تیمارچى، محمدعلى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: لسانى فشارکى، محمدعلى
۱۳۷۷

در این پایان‏نامه وحى از دیدگاه قرآن در سه بخش با این مباحث مورد بررسى قرار گرفته‏است: بخش اول، کلیات؛ بخش دوم: وحى، طبیعت و انسان؛ بخش سوم، وحى و قرآن: انواع وحى کیفیت وحى، ایمان به پیامبر(ص) پیش از بعثت، چگونگى کلام و قول خداوند، پذیرش پیامبراکرم (ص) از وحى، وحى مشافهه، شتاب‏زدگى پیامبراکرم (ص) به هنگام تلقى وحى، نزول دفعى و نزول تدریجى قرآن، عدم دخالت پیامبر (ص) در وحى قرآن، عصمت پیامبراکرم (ص)، اعتماد و اطمینان پیامبراکرم (ص) بر رسالت خود.