(۷)
إسرا و معراج در قرآن و حدیث

جعفرى، عبدالحمید

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: شیخ الاسلامى، اسعد
۱۳۷۸

در پایان‏ نامۀحاضر حرکت شبانۀرسول‏ خدا از مکه به بیت‌المقدس و از آنجا به آسمان مورد بررسى قرار گرفته و در شش فصل گزارش شده ‏است: بخش مقدماتى، کلیاتى دربارۀمعراج؛ بخش اول، بررسى جایگاه اسرا و معراج در قرآن؛ بخش دوم، بررسى جایگاه اسرا و معراج در حدیث؛ بخش سوم، دسته‏بندى احادیث معراجیه از نظر موضوعات؛ بخش چهارم، بررسى اسرا و معراج در منابع تاریخى؛ بخش پنجم، بررسى معراج در نظریات متفکران اسلامى.