(۱۰)
پژوهشی دربارۀ إسرا و معراج از دیدگاه قرآن و حدیث

اصغرى، على

کارشناسى ارشد
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
۱۳۷۹

پایان‏نامه‏ىِ حاضر در چهار فصل به این شرح تدوین شده‏ است: در فصل اول، کلیاتى در زمینۀاین موضوعات آمده‏ است: تصوّرى کلى از معراج، بحثى لغوى درباره‏ىِ واژه‏ىِ اِسرا و معراج، زمان و مکان معراج رسول، تعدّد معراج‏ها، هدف از تحقیق معراج؛ در فصل دوم، تفسیر برخى آیات درباره‏ىِ معراج بررسى شدند؛ در فصل سوم، نمونه‏هایى از روایات مختلف معراج که تبیین‏کننده‏ىِ مشهودات نبوى در معراج است، نقل شده‏ است. در فصل چهارم، اقول مختلف در زمینه‏ىِ کیفیت معراج یاد شده و نیز به ایرادات پاسخ داده شده‏ است.