(۱۱)
معراج رسول اکرم (ص) از دیدگاه قرآن و روایات

قائدى، رسول

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: افراسیابى، غلامرضا
۱۳۷۷

این پایان‏نامه در هفت فصل تنظیم و تدوین شده‏ است: فصل اول، کلیات و تعاریف: معنى لغوى معراج، معنى لغوى اسراء، معنى اصطلاحى معراج و اسراء، تاریخ معراج، تعداد دفعات معراج، مبدأ معراج، وسیلۀمعراج، هدف معراج؛ فصل دوم، معراج در مکاتب و ادیان پیشین: معراج پیامبران: معراج حضرت ابراهیم (ع)، معراج حضرت ادریس (ع)، معراج حضرت موسى (ع)، معراج حضرت عیسى (ع)، معراج حضرت یونس (ع)، معراج در آئین مزدیسنا، معراج از دیدگاه دانته؛ فصل سوم، معراج در ادبیات فارسى: معراج در آثار منظوم و منثور، معراج در ادبیات معاصر؛ فصل چهارم، شبهات مطرح ‏شده دربارۀمعراج: شبهات علمى، شبهات کلامى؛ فصل پنجم، تفسیر آیات معراج: آیۀاول سورۀاسراء، تفسیر آیات سورۀنجم؛ فصل ششم، دستاوردهاى معراج و عجایب آسمان‌ها: مقام رضا و توکل، محبت الهى و راه رسیدن به آن، اهمیت نماز و درک حضور خداوند، وجوب نماز در معراج، رفع تکلیف‌هاى دشوار از امت اسلام، سرشت بهشتى حضرت فاطمه (س)؛ فصل هفتم، ولایت على (ع) در معراج: معرفى پیشوایان معصوم شیعه، معرفى على (ع) در معراج: برادر و وصى پیامبر (ص)، پیشواى پرهیزگاران، مکالمۀحضرت حق با پیامبر (ص) به لهجۀحضرت على (ع)، اقرار همۀپیامبران به ولایت على (ع)، جویاشدن فرشتگان از على (ع)