(۶)
بررسی عقل و عشق در قرآن و روایات

حریری، ندا

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول دین تهران
به راهنمایی: پهلوان، منصور
استاد مشاور: معارف، مجید
۱۳۸۰
۱۳۵صفحه
كلید واژه : عشق / قرآن / روایت

چكیده : انسان موجودی است دارای ابعاد گوناگون كه عقل و احساس از مهمترین ابعاد وجودی او محسوب می شوند. عقل حقیقی اندیشه ای است كه خاصیت آن بازدارندگی از بدیها و راهنمایی به سوی خوبیهاست و همسوی با فطرت و وجدان انسان كار می كند و عشق (محبت الهی) نماد برترین رابطه عاطفی و احساسی انسان است كه بین او و خالقش شكل می گیرد و جایگاه اصلی هر دو این ادراكات ، قلب است. هر چند در طول تاریخ ، نظرات مختلفی در مورد این دو بعد وجودی انسان ابراز شده و گاه انسان به صورت تك بعدی در نظر گرفته شده است، اما از نظر قرآن كریم و روایات بین ابعاد وجودی انسان هماهنگی كامل دارد و توجه به یك بعد وجودی انسان، منافاتی با پرداختن به ابعاد دیگر او ندارد و لازم است برای درك درست حقیقت از تمام ابزارهای شناختی كه در انسان به امانت گذاشته شده است، استفاده شود و پس از آن نیز باید برای نیل به مقصود از تمام نیروهای درونی خود، بهره مند شد.