(۱۰)
حجیت عقل و حدود گسترده آن از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ع)

عبدى، سیدمهدى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: امامى، محمدجعفر
۱۳۷۵

میزان اعتبار فهم عقلى آدمى و قلمرو آن موضوع ‏این پایان‏ نامه است. مباحث آن عبارتند از: معناى لغوى ‏و اصطلاحى عقل و حجیت، حجیت عقل از دیدگاه ‏قرآن، حدود شناخت عقل در زمینۀنیازهاى بشرى و مسائل اعتقادى از منظر قرآن و گستره حجیت عقل در استنباط احکام شرعى.