(۱۳)
عقل در کتاب و سنت

عبدى، حفظ الله

کارشناسى ارشد الهیات و معارف ‏اسلامى
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
۱۳۷۶

این پایان‏نامه در یک مقدمه و دو بخش تنظیم شده ‏است. در مقدمه بررسى معانى مختلف واژۀعقل از نظر لغت و اصطلاح آمده و در بخش اول به تحلیل و تفسیر دیدگاه قرآن دربارۀعقل پرداخته شده است. اهم ‏عناوین این بخش عبارت است از: معناى عقل، مرادفات عقل، ارتباط عقل و قلب، عقل و آزادى، عقل‏ و حواس، راه تفکر، جولان‌گاه عقل و عقل در انسان‌ها، بخش دوم دربارۀتفسیر عقل در سنت است، شامل‏ موضوعات معانى عقل، عقل و انسان، عقل اولین ‏مخلوق، عقل و حقیقت محمدى، عقل ملاک تکلیف، ارتباط عقل با کیفر و پاداش، عقل و اخلاق، عقل ‏حجت ‏الهى، عقل و دین، قلمرو عقل، اوصاف عاقلان، آفات عقل و....