(۱۴)
عقل در کتاب و سنت

ذوفقارى، شهاب الدین

کارشناسى ارشد فلسفه و کلام ‏اسلامى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: بهشتى، احمد
۱۳۷۶

عناوین مباحث این پایان نامه بدین قرار است: عقل در کلام عقلا حاوى تعریف و تقسیم عقل، عقل در ترازوى وحى شامل ارزش و اعتبار و گسترۀعقل، عقل‏ در نگاه منتقدان اعم از عرفا و محدثان، عقل در طلیعه ‏هستى از منظر روایات، عقل در برج معرفت و عقل در بازار عمل.