(۲)
حق و تکلیف در قرآن و سنت

موسوى، اشرف‏السادات

کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: قائمى، على
۱۳۷۷

تحقیق حاضر شامل دوازده بخش به این شرح است: بخش اول، مدخل: مفهوم حق، معناى تکلیف، بررسى حق و تکلیف؛ بخش دوم، ضرورت و اهمیت: فواید حق و تکلیف؛ بخش سوم، حق و تکلیف در اسلام: حق در قرآن و سنت، تکلیف در قرآن و سنت؛ بخش چهارم، حق خدا نسبت به انسان: حق اطاعت، حق عبادت، حق تسلیم؛ بخش پنجم، حق و تکلیف در خانواده: حقوق زوجین، فرزندان، والدین؛ بخش ششم، حق و تکلیف در جامعه: حق و تکلیف با مسلمین و اهل کتاب؛ بخش هفتم، حق و تکلیف با گروه‏هاى اسلامى: همسایه، فقرا و مساکین، ایتام؛ بخش هشتم، حق و تکلیف در جنبه‏ىِ اقتصادى: حقوق کارگر، کارفرما، حق در خصوص کار؛ بخش نهم، حق و تکلیف در مصرف: حق مصرف، حق در زمینه‏ىِ انفاق، حق در مورد خدمات؛ بخش دهم، حق در حکومت: حق قانون‏گزار، حق رهبر، حق مجریان؛ بخش یازدهم، حقوق مردم در برابر حکومت: دستگاه حکومت، یکدیگر، در جنگ و جهاد؛ بخش دوازدهم، جمع‏بندى، پیشنهاد.