(۳)
عدالت قضایی از نظر اسلام

حکام بغدادى، فاطمه

کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: قائمى امیرى، على
۱۳۷۷

این تحقیق شامل پنج بخش با این مباحث است: بخش اول، تعاریف و بررسى‏ها: معنا و مفهوم عدل در لغت و قرآن و روایات، عدل در جهان‏بینى اسلامى، عدل در فضاى اسلامى (دامنه‏ىِ عدالت در جامعه‏ىِ اسلامى، دامنه‏ىِ آن در قضاوت)، معنا و مفهوم قسط (مفهوم واژه‏ىِ قسط، مفهوم قسط در قرآن)، قضا (معناى لغوى قضا، برداشتى از مفهوم آن در قرآن، معناى اصطلاحى قضا، قضا و قضاوت از دیدگاه سنت)، منابع حقوق و قضا (مفهوم اصطلاحى حق و حقوق، رابطه‏ىِ حق و عدالت، هدف حقوق اسلامى، منابع حقوق قضا در اسلام، مساوات و عدالت در حقوق)؛ بخش دوم، نیاز به قضاوت: تاریخچه‏ىِ قضا (قضا در جاهلیت، قضا در عصر اسلامى، قوانین اسلام، قانون قضا در اسلام)، ضرورت قضا در جامعه (لزوم عقلى قضا در جامعه، وجوب قضا در اسلام)، صفات قاضى، شرایط و وظایف قاضى، آداب قضا، تأمین اقتصادى قاضى؛ بخش سوم، در صدور حکم: مفهوم حکم و چگونگى حکومت، مراحل مقدماتى صدور حکم، شهادت (شهادت شهود، شرایط شهود)، اجراى حکم (ضوابط اجراى حکم، حضور قاضى هنگام اجراى حکم)، اختیارات قاضى در اسلام؛ بخش چهارم، نمونه‏هایى از قضاوت در تاریخ: قضاوت‏هاى انبیاى دیگر (حضرت داود و سلیمان)، قضاوت‏هاى پیامبر(ص) (قضاوت پیامبر قبل از اسلام و قضاوت‏هاى پیامبر بر اساس قرآن)، قضاوت‏هاى امام على (ع)، قضاوت امام صادق (ع)؛ بخش پنجم، خاتمه.