(۲)
بررسی فلسفی تعدد نفس و روح با استفاده از آیات و روایات

دفتری، عبدالعزیز

کارشناسی ارشد فلسفه
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
استاد راهنما: معلمی، حسن
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۷۴
کلید واژه: معنای روح، تعدد نفس، تعدد روح، حرکت نفس، حدوث نفس، تجرد نفس، وحدت نفس

چکیده: تحلیلی است از تعدد نفس و روح و یا وحدت آن دواز منظری قرآنی و فلسفی. در این پایان نامه سعی شده با بهره گیری از آیات قرآن و روایات معصومین و همچنین قواعد فلسفی ابتداء مفهوم نفس و روح بررسی گردیده سپس اتحاد آنها یا امتیاز آنها از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نگارنده ضمن بیان دیدگاه فلاسفه ای مانند ملّا صدرا، ابن سینا، ارسطو و افلاطون در این باره به دیدگاه قرآن و روایات در این زمینه اشاره کرده و نتیجه می گیرد که اختلاف نظرها در زمینه نفس و روح ناشی از عدم توجه به تعدد و تفکیک آن دو می باشد و در بسیاری از تعابیر فلاسفه و روایات، نفس و روح حاکی از یک حقیقت می باشد.