(۱۲)
تولی و تبری از دیدگاه آیات و روایات

مقیمى، زهرا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: برومند، محمدحسین
۱۳۷۹

این پایان‏نامه در سه فصل با این مطالب نگارش شده‏ است: در فصل اول، مفهوم واژگان تولى و تبرى در کتب لغت و قرآن بررسى شده ‏است. در فصل دوم، از ولایت و مراتب و درجات تولى بحث شده‏ است. در فصل سوم، اصول کلى روابط مسلمانان با غیر مسلمانان، آثار تولّى بیگانگان، چگونگى تبرى از دشمنان، چگونگى روابط مسلمانان با یکدیگر، آثار تولى خداوند و اولیاى او، مدینه‏ىِ فاضله‏ىِ اسلامى، هجرت و رابطه‏ىِ آن با ولایت خاصه مورد بحث واقع شده‏اند.