(۱۴)
مبانی قرآنی و حدیثی برائت از مشرکین

کریمى، رقیه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده‏ىِ اصول دین تهران
استاد راهنما: مهدوى‏راد، محمدعلى
۱۳۷۹

تحقیق حاضر در پنج بخش با این مباحث تدوین شده ‏است: بخش اول، واژه‏شناسى: مفهوم برائت در لغت و قرآن، مفهوم شرک در لغت و قرآن، مراتب شرک، رابطه‏ىِ شرک با کفر و نفاق از دیدگاه قرآن، وجوه مبارزه‏ىِ قرآن با مشرکین؛ بخش دوم، اعلان برائت از مشرکین؛ بخش سوم، جدال ممنوع در حج: مفهوم لغوى جدال، جدال در قرآن، نظر مفسران درباره‏ىِ جدال در حج، احادیث وارده در زمینه‏ىِ جدال؛ بخش چهارم، برائت از مشرکان در سیره‏ىِ انبیا: ابراهیم اسوه‏ىِ برائت از مشرکان، مبارزه‏ىِ او با مظاهر شرک، شرک‏ستیزى پیامبران در قرآن؛ بخش پنجم، برائت از مشرکان در زمان پیامبراسلام (ص).