(۱۷)
جهاد اصغر و آزادی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

عابدى‏نژاد، غلامعلى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: دادخواه، عباسعلى

موضوع این تحقیق جهاد ابتدایى است و مطالب اصلى آن در دو فصل آمده ‏است: در فصل اول از این موضوعات بحث شده‏ است: معناى جهاد، جهاد از نظر اصطلاح شرع، مقصود از جهاد اصغر، اهمیت جهاد از دیدگاه قرآن و نهج‏البلاغه، معنى جهاد ابتدایى، آیاتى از قرآن در تأیید جهاد ابتدایى، جهاد ابتدایى از نظر روایات خاصه و عامه. در فصل دوم این موضوعات بررسى شده ‏است: ارزش و اهمیت جهاد اصغر، اقسام جهاد اصغر، جهاد براى نابودى شرک و بت‏پرستى، جهاد دفاعى، آزادى چیست، تعریف جامع دربارۀآزادى، آزادى در اسلام، اقسام آزادى، آزادى فردى، آزادى فکرى و عقیدتى، آزادى سیاسى، بعضى از نتایج و لوازم آزادى، محدودیت آزادى.