(۲۰)
آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه و نقش آن در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث

شعاعى، على‏اصغر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: محمدى اصفهانى، عبدالله
۱۳۷۸

در این پژوهش نماز جمعه و نقش آن با تکیه به آیات قرآن و روایات معصومین بررسى شده و مطالب آن در پنج بخش آمده ‏است: بخش اول، کلیات: جمعه و جایگاه آن در روایات، تاریخچۀنماز جمعه؛ بخش دوم، مرورى بر روایات نماز جمعه: اهمیت نماز جمعه، عقوبت ترک نماز جمعه؛ بخش سوم، نماز جمعه در قرآن: دربارۀآیۀنهم سوره مبارکۀجمعه، در زمینۀآیۀدهم سورۀمبارکۀجمعه، در خصوص آیۀیازده سورۀمبارکۀجمعه؛ بخش چهارم، بررسى فقهى نماز جمعه: بررسى آراى فقهاى اسلام و ادلۀآن‌ها، احکام نماز جمعه؛ بخش پنجم، ابعاد گوناگون نماز جمعه: بعد معنوى و تربیتى نماز جمعه (نماز جمعه ذکر الهى، پرورش فضائل و تکامل معنوى انسان)، بعد سیاسى اجتماعى نماز جمعه (ایجاد و تحکیم وحدت، تأیید و تحکیم نظام حکومتى، تأیید هفتگى نظام، افشاى منافقان، ارتقاى رشد سیاسى فرهنگى جامعه، نماز جمعه عامل مهم وحدت جهان اسلام، نقش نماز جمعه در ایجاد وحدت اسلامى).